Masz pytanie? Zadzwoń

Regulamin Organizacyjny
PARK ZDROWIA NOWOCZESNA REHABILITACJA

 

Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Park Zdrowia Nowoczesna Rehabilitacja, który prowadzi działalność w Woli Pasikońskiej 16G, 05-085 Kampinos.
2. Organem założycielskim PARK ZDROWIA NOWOCZESNA REHABILITACJA jest Somedical Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Sochaczewie.

Zakres organizacyjny

1. Regulamin obowiązuje:
a) Wszystkie osoby wykonujące pracę w ramach Park Zdrowia Nowoczesna Rehabilitacja;
b) Wszystkich pacjentów Park Zdrowia Nowoczesna Rehabilitacja.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin opracowano na podstawie:
a) Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2015 poz. 1994 z późn. zm.)
b) Ustawy z dn. 6 lutego 1997r o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz.153, z późn. zm)
c) Ustawy z dn. 26 marca 1996r o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28, poz.152, z późn. zm)
d) Ustawy z dn. 5 lipca 1996r o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410, z późn. zm)

Zadania Ośrodka
§ 1

1. Park Zdrowia Nowoczesna Rehabilitacja jest zakładem zajmującym się terapią i rehabilitacją dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.
2. Podstawowym celem Park Zdrowia Nowoczesna Rehabilitacja jest zapewnienie pacjentom z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (oun) oraz zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, rehabilitacji i specjalistycznej opieki lekarskiej.
3. Obszar działania Park Zdrowia Nowoczesna Rehabilitacja na rzecz osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych określają przepisy i umowy zawarte z dysponentami środków publicznych finansujących świadczenia zdrowotne.

§ 2

1. Realizacja usług medycznych w Park Zdrowia Nowoczesna Rehabilitacja odbywa się w ramach:
a) Ośrodka Rehabilitacji Dziennej
b) Turnusów rehabilitacyjnych
c) Ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego

2. Ośrodek udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 20:00 oraz w soboty w godz. od 8.00 do 16.00. Pacjenci przebywający na stacjonarnych turnusach rehabilitacyjnych mają zapewniony nocleg i posiłek przez 7 dni w tygodniu

§ 3

1. W ramach ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego, Ośrodka Rehabilitacji Dziennej oraz Turnusów rehabilitacyjnych funkcjonują następujące poradnie:
a) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
b) Pracownia fizjoterapii
c) Poradnia wad postawy
d) Poradnia preluksacyjna
e) Poradnia rehabilitacyjna
f) Poradnia leczenia bólu
g) Poradnia logopedyczna
h) Poradnia psychologiczna
i) Poradnia promocji zdrowia
j) Poradnia usg

§ 4

1. Świadczenia zdrowotne w ramach Poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej udzielane są przez ortopedę traumatologa.
2. Świadczenia zdrowotne w ramach Pracowni fizjoterapii świadczą wykwalifikowani fizjoterapeuci, zabiegi dobierane są wedle ścisłych wskazań we współpracy z lekarzami.
3. Świadczenia zdrowotne w ramach Poradni wad postawy udzielane są przez lekarza rehabilitacji medycznej i ortopedę traumatologa we współpracy z fizjoterapeutami.
4. Świadczenia zdrowotne w ramach Poradni preluksacyjnej udzielane są przez ortopedę specjalizującego się w ortopedii dziecięcej. Możliwa jest też konsultacja neonatologa oraz lekarza pediatry.
5. Świadczenia zdrowotne w ramach Poradni rehabilitacyjnej udzielane są przez ortopedę traumatologa we współpracy z fizjoterapeutami.
6. Świadczenia zdrowotne w ramach Poradni leczenia bólu udzielane są przez ortopedę traumatologa we współpracy z fizjoterapeutami.
7. Świadczenia zdrowotne w ramach Poradni logopedycznej udzielane są przez logopedę lub neurologopedę. Świadczenia obejmują: terapię zaburzeń mowy oraz porozumiewania się, wizyty terapeutyczne, diagnozy zaburzeń, poradnictwo dla rodziców.
8. Świadczenia zdrowotne w ramach Poradni psychologicznej udzielane są przez specjalistów psychologa lub psychoterapeutę. Świadczenia obejmują: wizyty terapeutyczne, polegające na indywidualnej terapii psychologicznej, terapię i poradnictwo psychologiczne dla rodzin, dzieci i dorosłych, psychoedukację rodziców, grupowe zajęcia terapeutyczne (grupy 5-10 pacjentów/ minimum 2 osoby personelu).
11. Świadczenia zdrowotne w ramach poradni usg świadczy ortopeda traumatolog.

§ 5

W przypadku braku miejsc pacjent zostaje zapisany na listę osób oczekujących, o miejscu na liście decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumentacja medyczna
§ 6

1. Ośrodek prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
2. Ośrodek udostępnia dokumentację, o której mowa w ust 1:
• pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
• po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
• podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
• organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
• ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
• uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
• organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
• podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
• zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
• lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
3. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) do wglądu w siedzibie Park Zdrowia Nowoczesna Rehabilitacja;
b) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
5. Dokumentacja medyczna udostępniana jest przez kierownika Park Zdrowia Nowoczesna Rehabilitacja lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 7

Park Zdrowia Nowoczesna Rehabilitacja kieruje kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 8

Skargi i wnioski osoby objęte świadczeniami zdrowotnymi mogą składać w formie pisemnej w Książce Skarg i Wniosków lub bezpośrednio u Kierownika Park Zdrowia Nowoczesna Rehabilitacja.


Prawa pacjenta
§ 9

Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do :
1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń.
2. Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym.
3. Informacji o swoim stanie zdrowia.
4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
5. Intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
6. Udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona.
7. Zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby.
8. Dostępu do informacji o prawach pacjenta.

Postępowanie w przypadku zgonu pacjenta objętego opieką
§ 10

1. W przypadku zgonu pacjenta, względem którego udzielane były świadczenia: rodzina, opiekun lub przedstawiciel urzędowy zobowiązani są do powiadomienia o zgonie, pracownika lub kierownika Park Zdrowia Nowoczesna Rehabilitacja.
2. Pracownik u którego podczas udzielania świadczeń nastąpił zgon pacjenta zobowiązany jest do powiadomienia kierownika Park Zdrowia Nowoczesna Rehabilitacja o zaistniałej sytuacji.
3. Kierownik niezwłocznie wzywa lekarza uprawnionego do stwierdzenia zgonu, który powinien dokonać oględzin zmarłego, stwierdzić zgon, odnotowując przyczynę, datę i godzinę śmierci i sporządzić kartę zgonu.
4. O zgonie pacjenta kierownik Park Zdrowia Nowoczesna Rehabilitacja niezwłocznie powiadamia rodzinę, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
5. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie Sądu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcji zwłok.
6. Kartę zgonu pacjenta, który zmarł w trakcie udzielania świadczeń wydaje się jego najbliższej rodzinie.

 

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej
§ 11

1. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa się na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2020 poz. 849 j.t.).
2. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa GUS wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.
3. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:
a) wyciąg/odpis – 6 zł/stronę
b) kopia dokumentacji medycznej – 0,30 zł/ stronę;
c) sporządzenie wyciągu lub odpisu – 6 zł/ stronę;
d) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych- 2 zł.

Kontakt

Chciałbyś umówić się na wizytę lub sprawdzić
terminy do Twojego specjalisty? Skontaktuj się

Rejestracja

Poniedziałek – piątek od: 08:00 – 20:00

Sobota od: 08:00 – 13:00

Jak do nas dojechać?

Wola Pasikońska 16G (42,10 km)
05-085 Kampinos

Sprawdź na Google Maps2023 Wszelkie prawa zastrzeżone Park Zdrowia - Nowoczesna Rehabilitacja
wykonanie: beechstudio

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.