Masz pytanie? Zadzwoń

Aktywne formy wsparcia dla osób wykluczonych społecznie

 

Projekt (PR) realiz. przez SOMEDICAL Sp. z o.o. Sp. k. (Wn) i Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku w Sochaczewie (PAR) kier. do 60 os nie sam.(ON 31K/29M) z powiatów zachodnio-warszawski, sochaczewski, płocki, nowodworski, żyrardowski, grodziski  wykl. społ.

 

 

PR ma na celu zwiększ. dostępn. Usł opiek. i specj. Usług opiek. poprzez zapewn. Krótkookr. o pobytu w środ. ośrodku dziennej pomocy (SODP) w zastępst. za opiek. Fakt. (OF-25). Zakres odp. wynik.
diagnozy przepr. w III kw 2019 przez Wn i PAR wskaz. koniecz. działań zwiększ. dostęp do usług opiek. i przycz. się do zmniej. Marginal. i samot. i os. St. poprzez aktywiz. społeczną. Dział. obejmują adaptację, wypos. placówki i świad. usług opiek. i animac., a także szkol. na rzeczOF. Wsp. kierowane będzie na wstępie do ON i OF doświad. wielokrotnego wykl. społ. – wykl. z powodu więcej niż jednej przesłanki o której mowa w
„Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obsarze włączenia (…) i będzie zgodne „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki (…)„Minim.i wym. świadcz. (…)” i„ wytycz. dot. przejścia od (.)”, Dodatk. Pierws. udziału w PR będą miały os, których dochód nie przekracza 150% oraz os. i rodziny objęte POPŻ. Usługi realiz. w oparciu o indyw. ścieżkę wsparcia ISW) i przycz. się do deinstyt. opieki nad
ON -umożliwi im i ich rodzinom życie w społecz. na równych zas. z innymi osob. WN oświad. że PR prowadzi do zwiększenia liczby osób objętych wsparciem oraz zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społ. prowadz. przez WN/PAR w stosunku do danych z roku poprz. rok rozpoczęcia realizacji projektu(w 2019 -0 WN i 0-P w 2021– 60 liczby miejsc oraz 25 osób – OF którzy uzyskali wsparcie w ramach PR– dane wykazane
zarówno dla WN jak i P.) W przypadku liczby miejsc (w 2019 – 0 WN i 0-P, w 2021 – 1 WN i 1 P) Okres PR to 24m. PR służy zaspok. rosnących potrzeb wynik. z nie sam. os starszych i ON (min. 50% GD to osoby z zab. Psychicz.) oraz zwięk. wiedzy 25 OF (13K/12M) z zakresu op. nad podopieczny

 

Celem projektu(PR) jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie gm. Kampinos w okresie od 01.3.2021 r. do 28.02.2023 r. 60 miejsc świadczenia usług społecznych dla 60 osób (31K/29M) wyklucz. społ. 60 + r. życia w tym 50% -os z zaburz. psych) poprzez zwiększ. Dostęp. do usług opiekuńczych w post. krótkookresowego pobytu dziennego w domu opieki środowiskowej w zastępst. za OF (pełnoletni z wykształ. min. podstawowym. Zamieszkujące/pracujące/uczące się na ter. z woj. Maz.). PR realiz. w partn. z Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku w Sochaczewie (PAR), które od 12 lat świadcz wsp. społeczne na rzecz seniorów. Cel PR spójny z cel. Szcz. Poddział. 9.2.1 RPO WM 2014-2020 – bezpośr. przyczynia się do jego osiągnięcia w wyniku realiz. zadań w PR. PR wpisuje się w cele wskazane w Strategia Rozwoju Woj. Maz. Do 2030 r „Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki”.

 

Założenia projektu wpływają w sposób bezpośredni na realizację Cel szcz. RPO WM 2014-2020, Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin opartego na indywidualnej ścieżce
reintegracji.

 

Planowany okres realizacji projektu
Od: 01-03-2021 A7.2. Do: 28-02-2023

Wartość ogółem(zł):1 982 246,40
Wydatki kwalifikowalne (zł): 1 982 246,40
Wnioskowane dofinansowanie(zł): 1 838 246,40
Wkład UE (zł) dofinansowania: 1 585 797,12
Wkład UE dofinansowania %:  92.74

 

 

Kontakt

Chciałbyś umówić się na wizytę lub sprawdzić
terminy do Twojego specjalisty? Skontaktuj się

Rejestracja

Poniedziałek – piątek od: 08:00 – 20:00

Sobota od: 08:00 – 13:00

Jak do nas dojechać?

Wola Pasikońska 16G (42,10 km)
05-085 Kampinos

Sprawdź na Google Maps2023 Wszelkie prawa zastrzeżone Park Zdrowia - Nowoczesna Rehabilitacja
wykonanie: beechstudio

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.